.

Ochrona danych osobowych

I. Podstawowe postanowienia

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako "RODO") jest BeGadget s.r.o. NIP: 09896660, NIP: CZ09896660, z siedzibą Moskevská 531/62, 10100, Praga -10 Vršovice (dalej jako "administrator"). Dane kontaktowe administratora są następujące: BeGadget s.r.o. Moskevska 531/62 101 00 Praga 10 Republika Czeska e-mail: info@begadget.pl telefon: +420 739 130 945

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odwołanie się do określonego identyfikatora, takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy lub do jednego lub kilku szczególnych elementów tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej osoby fizycznej. Administrator nie mianował inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które nam przekazałeś/aś lub dane osobowe, które administrator uzyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: wykonanie umowy między Tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uzasadniony interes administratora w prowadzeniu bezpośredniej marketingu (w szczególności w celu przesyłania komunikatów handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia bezpośredniego marketingu (w szczególności w celu przesyłania komunikatów handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll., w przypadku, gdy nie doszło do zamówienia towarów lub usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja Twojego zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy między Tobą a administratorem; podczas składania zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do pomyślnego zrealizowania zamówienia (imię i adres, kontakt), udostępnienie danych osobowych jest wymaganym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez udostępnienia danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie ze strony administratora, wysyłanie komunikatów handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe: przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego). przez okres, w którym udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez okres 7 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby: uczestniczące w dostarczaniu towarów / usług / realizacji płatności na podstawie umowy, zapewniające usługi prowadzenia sklepu internetowego (Shoptet) i inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego. zapewniające usługi marketingowe. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza krajami UE) ani organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / chmurowych.

VI. Twoje prawa

Zgodnie z przepisami RODO masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, poprawy swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO oraz przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podanego w artykule III niniejszych warunków. Ponadto masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że naruszono Twoje prawo do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych. Administrator wprowadził środki techniczne w celu zabezpieczenia magazynów danych i magazynów danych w formie papierowej. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby. VIII. Postanowienia końcowe

Przesłaniem zamówienia za pomocą formularza zamówień internetowych potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w pełnym zakresie. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając odpowiednie zgody za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczenie zgody potwierdza, że zapoznałeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w pełnym zakresie. Administrator ma prawo zmienić te warunki. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swoich stronach internetowych i jednocześnie wyśle nową wersję tych warunków na Twój adres e-mail, który podałeś/aś administratorowi.

Te warunki wchodzą w życie od dnia 25.02.2021.