.

Reklamacje

1.      Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1.1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

1.2.      Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@begadget.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

1.2.1    Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

1.2.2.   Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

1.2.3.   Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

2. WARUNKI GWARANCJI KONSUMENCKIEJ GARMIN

Produkty nieprzeznaczone do lotnictwa objęte są gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Garmin® zastrzega sobie wyłączne prawo do naprawy lub wymiany dowolnego elementu, który ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania. Koszty robocizny, naprawy oraz wymiany części nie będą obciążać klienta, pod warunkiem, że klient poniesie wszelkie koszty wysyłki. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje: (i) wad kosmetycznych, takich jak zadrapania, otarcia i wgniecenia; (ii) materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenie zostało spowodowane wadą materiałową lub produkcyjną; (iii) uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, wodą, powodzią, pożarem, innymi żywiołami lub czynnikami zewnętrznymi; (iv) szkód spowodowanych wykonaniem naprawy w serwisie nieautoryzowanym przez firmę Garmin; (v) uszkodzenia produktu zmodyfikowanego lub zmienionego bez pisemnej zgody firmy Garmin; lub (vi) uszkodzenia produktu wywołanego podłączeniem do zasilacza i/lub przewodu do transmisji danych niedostarczonego przez firmę Garmin oraz zasilacza i/lub przewodu bez certyfikatu UL (Underwriters Laboratories) i oznaczeń LPS (Limiter Pover Source). Ponadto firma Garmin zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń dotyczących produktów lub usług uzyskanych lub wykorzystanych z naruszeniem prawa dowolnego kraju. Produkty nawigacyjne firmy Garmin są przeznaczone do pomocy w podróży i nie powinny być używane w celach wymagających dokładnego pomiaru kierunku, odległości, pozycji lub lokalizacji. Firma Garmin nie gwarantuje dokładności ani kompletności danych mapy.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania i firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie działania urządzeń nawigacyjnych firmy Garmin wywołane użytkowaniem w pobliżu telefonów lub innych urządzeń korzystających z naziemnego łącza szerokopasmowego na podobnej częstotliwości do GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej), jak na przykład GPS (Global Positioning Service). Korzystanie z tych urządzeń może zakłócać odbiór sygnałów GNSS.

W PRZYPADKU ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA GWARANCJI, FIRMA GARMIN W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM, NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA TEGO PRODUKTU LUB USZKODZENIEM SPOWODOWANYM WADĄ PRODUKTU.

 

3.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

3.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy info@begadget.pl,bądź listownie na adres :

1-10kg
Packeta.pl

ID 99580273 (W przypadku jeśli przesyłka zostanie wysłana bez kodu ID, przesyłka nie zostanie przyjęta i automatycznie zostanie zwrócona do nadawcy. )
Mostowa 4
43–400 Cieszyn

10-... kg
Begadget s.r.o.


Moskevska 531/62
101 00 Praga
Republika Czeska

mail: info@begadget.pl

tel: +420 739 130 945

3.2.      W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

3.3.      Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

3.4.      Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób

3.5.      złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.